Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

 • Chemia / Fizyka - DVD

  FILM-1-[49].jpg
  6 filmów z chemii, 5 z fizyki (Ruchy Browna, Energia chemiczna cz. I, Energia chemiczna cz. II, Cząsteczka wodoru, Energia jądrowa, Aktywność chemiczna metali, Zasada zachowania energii, Magnetyczne właściwości metali cz. I - diamagnetyzm i para- magnetyzm, cz. II - ferromagnetyki, Pole i ładunki, Przyczyny tarcia).
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 1 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[50].jpg
  DP1 Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00" - DP2 Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20" - DP3 Laboratoryjne otrzymywanie wodoru i badanie jego właściwości - 6' 50" - DP4 Elektroliza wody - 4' 20" - DP5 Otrzymywanie i właściwości chlorowodoru 2' 50" - DP6 Otrzymywanie i właściwości kwasu solnego 8'20" - DP7 Otrzymywanie kwasu siarkowego i badanie jego właściwości - 9'30" - DP8 Badanie właściwości kwasu azotowego - 5' 20" - DP9 Otrzymywanie kwasu fosforowego i badanie jego właściwości - 4' 30" - DP 10 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie metali na wodę oraz badanie ich właściwości-12'30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 2 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[51].jpg
  DPl1 Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali -10'00" - DPl2 Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30" - DPl3 Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości -10'20" - DPl4 Reakcje kwasów z zasadami - 8'30" - DPl5 Wykrywanie węgla w substancjach naturalnych - 7'30" - DP16 Otrzymywanie metanu i badanie jego właściwości - 6'00" - DPl7 Otrzymywanie i badanie właściwości etenu - 3'50" - DP18 Otrzymywanie etynu i badanie jego właściwości - 6'30" - DP19 Wykrywanie alkoholu - 8'20" - DP2O Otrzymywanie mydła - 10'10"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 3 - Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[52].jpg
  - DP21 Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30" - DP22 Reakcje estryfikacji - 6'40" - DP23 Badanie składu produktów spożywczych - 13'50" - DP24 Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00" - DP25 Badanie składu chemicznego białek - 10'00" - DP26 Badanie właściwości białek - 12'00" - DP27 Badanie składu chemicznego cukrów - 6'00" - DP28 Badanie właściwości celulozy - 12'20" - DP29 Rozróżnianie tworzyw sztucznych - 3'50" - DP3O Wiązania chemiczne - 14'30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 4 - Właściwości chemiczne pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[53].jpg
  - FP1 Rozdzielanie roztworów przez destylację -7'00" - FP2 Rozdzielanie mieszanin przez sączenie - 8'00" - FP3 Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00" - FP4 Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30" - FP5 Zależność właściwości fizycznych pierwiastków od ich miejsca w układzie okresowym - 9'00" - FP6 Główne tendencje zmian w układzie okresowym - 9'00" - FP7 Historia odkryć pierwiastków - 6' 00" - FP8 Krystalizacja - 6'00" - FP9 Fizykochemiczne właściwości wody - 6' 30" - FP1O Metody rozróżniania i identyfikacji pierwiastków i związków chemicznych - 8' 30"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 5 - Wybrane zagadnienia z Chemii - filmowa encyklopedia podstawowych haseł chemicznych

  FILM-1-[54].jpg
  - WP1 Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30" - WP2 Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych - 7'00" - WP3 Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00' - WP4 Budowa atomu - 5' 20" - WP5 Układ okresowy pierwiastków - 16' 20" - WP6 Modelowe wyjaśnienie budowy cząsteczek kwasów, zasad i soli - 7'10" - WP7 Elektroliza - 6' 20" - WP8 Korozja - 6' 50" - WP9 Budowa cząsteczek węglowodorów pochodnych węglowodorów - 10'10" - WPl1 Na czym polega mycie i pranie? - 5'30" - WPl2 Modelowanie równań reakcji estryfikacji - 7'00" - WPl3 Modelowanie ogólnej struktury tłuszczów - 4'40" - WPl4 Struktura białka - 7'30" - WPl5 Budowa skrobi i jej właściwości - 5'00"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 6 - Najważniejsze zastosowania pierwiastków i związków chemicznych

  FILM-1-[55].jpg
  - ZP2 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny - 9'40" - ZP3 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45" - ZP4 Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas azotowy - 6'20" - ZP5 Produkcja i zastosowanie wodorotlenków litowców i berylowców - 10'00" - ZP6 Świat soli - 7'40" - ZP7 Niektóre surowce mineralne i ich zastosowanie - 17'10" - ZP8 Ditlenek krzemu, jego właściwości i zastosowanie - 9'00" - ZP9 Produkcja szkła - 9'20" - ZP1O Wielki piec - 5'00" - ZP11 Zastosowanie metanu - 3'55" - ZP12 Przeróbka ropy naftowej - 5'55" - ZPl3 Fermentacja alkoholowa - 5'20" - ZP14 Zastosowanie kwasów karboksylowych i estrów - 7'00" - ZPl5 Produkcja margaryny - 6'50"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 7 - Ochrona środowiska cz.I

  FILM-1-[56].jpg
  - OP1 Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12'00" - OP2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00" - OP3 Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9'00" - OP4 Występowanie i rola wody w przyrodzie -7'00" - OP5 Oczyszczanie wody - 7'00" - OP6 Kwaśne deszcze, powstawanie i skutki- 13'00" - OP7 Przyczyny i skutki zanieczyszczenia gleby 10'00" - OP8 Węgiel kamienny, rachunek zysków i strat 9'00" - OP9 Skutki rozwoju motoryzacji - 8'00" - OP10 Katastrofy ekologiczne - 11'00"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia 8 - Ochrona środowiska cz.II

  FILM-1-[57].jpg
  - OP11 Twardość wody - 8'30" - OP12 Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00" - OPl3 Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00" - OP14 Produkcja papieru - 10'00" - OP15 Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych 7’00" - OPl6 Pierwiastki chemiczne w organizmie człowieka 7'00" - OP17 Toksyczne metale ciężkie - 9'00" - OPl8 Promieniowanie jądrowe - 7'00" - OPl9 Dziura ozonowa - 5'00" - OP20 Chemia środków spożywczych - 12'00"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia A - Ochrona środowiska cz.I

  FILM-1-[58].jpg
  - OS1 Smog kwaśny i fotochemiczny - 6'00" - OS2 Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - efekt cieplarniany - 5' 00" - OS3 Znaczenie chlorofilu w procesie fotosyntezy 7'00" - OS4 Właściwości wody i jej zasoby - 7'00" - OS5 Rodzaje wód w Polsce - 8'00" - OS6 Chemia kwaśnych deszczy - 13'`00" - OS7 Chemiczne skażenie gleby - 14' 00" - OS8 Węgiel kamienny i brunatny - skutki nadmiernej eksploatacji złóż - 9'`00" - OS9 Zanieczyszczenie środowiska gazami spalinowymi - 12'00" - OS10 Przyczyny i skutki katastrof ekologicznych 11'00"
  Cena:68.50PLN
 • Chemia B - Ochrona środowiska cz.II

  FILM-1-[59].jpg
  - OS11 Twardość wody, sposoby jej usuwania - 9`00`` - OS12 Czy środki piorące mogą być nieprzyjazne dla środowiska -10`00`` - OS 13 Biologiczne znaczenie tłuszczów - 10`30`` - OS 14 Etapy przemysłowej produkcji papieru -10`30`` - OS15 Utylizacja odpadów - 10`00`` - OS16 Pierwiastki biogeniczne - 6`30`` - OS17 Organizm człowieka a toksyczne metale ciężkie 8`30`` - OS18 Promieniowanie jądrowe - sposoby wykorzystania - 6`30`` - OS19 Gaz zwany ozonem - 5`30`` - OS20 Naturalne substancje toksyczne w żywności 9`30``
  Cena:68.50PLN
 • Chemia C - Doświadczenia chemiczne

  FILM-1-[60].jpg
  - DS1 Wpływ środowiska na przebieg reakcji redoks 10`20`` - DS2 Właściwości benzenu - 11`00`` - DS3 Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych alkilowych i arylowych - 19`50`` - DS4 Reakcje charakterystyczne fenoli - 13`40`` - DSS Otrzymywanie i właściwości aldehydów - 11`30`` - DS6 Otrzymywanie i właściwości ketonów - 11`30`` - DS7 Aminy - 12`30`` - DS8 Odróżnianie glukozy od fruktozy - 6`40`` - DS9 Depolimeryzacja polimetakrylanu metylu i polimeryzacja monomeru - 5`50`` - D510 Otrzymywanie żywic w reakcji polikondensacji 10`00``
  Cena:68.50PLN
 • Dodaj link do:
 • facebook.com