Wyszukiwarka
Produkty na zamówienie

Jeżeli w naszej ofercie nie znaleźliście Państwo poszukiwanego produktu to proszę napisać krótki e-mail na pewno postaramy sie pomóc i sprowadzić to dla Państwa.

Gotowość szkolna - zestaw ćwiczeń do wspomagania procesu diagnozy gotowości szkolnej art.GOSZK-DOM

Cena:2499.00PLN
Do koszyka

Każde dziecko w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej podlega obowiązkowi analizy gotowości do podjęcia takiej nauki, sporządzonej przez pedagoga. Diagnoza ta służy nauczycielom i rodzicom, aby mogli oni właściwie wspierać dziecko w procesie zmierzającym do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej poprzez stymulację odpowiednich obszarów.
Multimedialne oprogramowanie eduSensus Gotowość szkolna umożliwia profesjonalną diagnozę i terapię obszarów związanych z osiągnięciem gotowości szkolnej. Program ten może być z powodzeniem wykorzystywany do zabawy i nauki w przedszkolu (umożliwia zarówno pracę indywidualną, jak i w grupie). Gotowość szkolną wzbogacono też o zestaw atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wspomagających diagnozę, np. kalejdoskop, klocki, korale, oraz stymulujących rozwój dziecka, np. naklejki, dyplom, płyta CD z muzyką relaksacyjną.
Program eduSensus Gotowość szkolna składa się z następujących części:
• Aplikacja nauczyciela – program zarządzający
• Gotowość szkolna:
§ Diagnoza pedagogiczna
§ Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne

Aplikacja nauczyciela – program zarządzający
Aplikacja nauczyciela jest to część zarządzająca całym programem. Narzędzie to stanowi skuteczną pomoc w codziennej pracy pedagoga. Umożliwia ono tworzenie pełnej dokumentacji niezbędnej w pracy, np. dokumentacji diagnostycznej, indywidualnego programu profilaktyczno-stymulującego, raportów z przebiegu zajęć oraz bazy danych na temat indywidualnych umiejętności i postępów małych podopiecznych. Za pomocą Aplikacji nauczyciel terapeuta ma też możliwość uzupełniania dokumentacji tradycyjnej, tj. dokonywania wydruków i stworzenia kartoteki w formie papierowej.
Aplikacja umożliwia między innymi:
• tworzenie bazy uczniów i zarządzanie nią, np. grupowanie uczniów pod względem wspomagania rozwoju tych samych obszarów
• pracę w trybie indywidualnym i w grupie
• badanie gotowości szkolnej i zapis jej wyników
• rejestrację i śledzenie postępów dziecka
• swobodne projektowanie autorskich zajęć dzięki Kreatorowi zajęć
• korzystanie z załączonych wzorów praktycznych dokumentów


Diagnoza pedagogiczna
Ta część programu zawiera zestaw pedagogicznych prób diagnostycznych, które służą do oceniania rozwoju dziecka pięcioletniego. Powstała ona na bazie doświadczeń diagnostów, specjalistów terapii pedagogicznej, nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego oraz dostępnych w literaturze przedmiotu materiałów traktujących o profilaktyce specyficznych trudności w uczeniu się. Diagnoza pedagogiczna, dzięki unikalnej multimedialnej formie, pomaga w zdiagnozowaniu stopnia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych warunkujących prawidłowy przebieg procesu uczenia się.

Próby diagnostyczne obejmują 9 aspektów rozwoju dziecka:
• diagnoza motoryki dużej
• diagnoza rozwoju mowy
• badanie sprawności manualnej i grafomotoryki
• określenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
• ocena dominacji stronnej – lateralizacja
• diagnoza funkcji słuchowo-językowych
• ocena rozwoju analizy i syntezy wzrokowej
• badanie rozwoju pojęć i operacji matematycznych
• diagnoza dojrzałości emocjonalnej i społecznej

Ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne
Ćwiczenia stymulujące są narzędziem przystosowanym do kompleksowej pracy z dziećmi pięcioletnimi w cyklu profilaktyczno-stymulującym. Stworzono je z myślą o przygotowaniu dzieci do nauki w szkole. Ich zadaniem jest stymulowanie funkcji percepcyjno-motorycznych, ćwiczenie koncentracji uwagi oraz rozwijanie różnych form komunikacji. Ćwiczenia te stanowią narzędzie wzbogacające formy nauczania i rozwijające zainteresowania dziecka oraz mobilizują je do skupienia się na wykonywanych zadaniach. Dzięki elementom profilaktycznym, pomagają one również w zapobieganiu trudnościom w nauce czytania, pisania i edukacji matematycznej.

Program stymuluje takie kluczowe obszary determinujące gotowość szkolną, jak:
• mowa
• sprawność manualna i grafomotoryka
• orientacja w schemacie ciała i przestrzeni
• funkcje słuchowo-językowe
• analiza i synteza wzrokowa
• zdolności matematyczne
• dojrzałość emocjonalna i społeczna

Reasumując, aby wyrównać szanse dzieci na pomyślny strat w szkole, konieczne jest rozpoznanie problemu oraz stymulacja tych funkcji percepcyjno-motorycznych, które rozwijają się zbyt wolno i nieharmonijnie. Program eduSensus Gotowość szkolna jest niezwykle przydatnym narzędziem do diagnozy i terapii pedagogicznej, które nie tylko pozwala na rozpoznanie problemów dziecka, ale daje mu również możliwość systematycznego doskonalenia różnorodnych umiejętności koniecznych do rozpoczęcia nauki szkolnej. Zawarte w programie ciekawe zabawy i ćwiczenia (wykorzystujące np. zagadki, rymowanki, wierszyki) stymulują aktywność słowną, tym samym zwiększając możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka oraz bogacenia zasobu słownictwa.
  • Dodaj link do:
  • facebook.com